OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vymezení pojmů:

Obchod: virtuální místo s doménou Mijashop.cz určené ke zprostředkování nákupu a prodeje ručních prací.

Provozovatel: Věrka s.r.o., Stratilova 6 , 746 01, Opava, IČ: 24258385

Prodejce: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí zboží na serveru Mijashop.cz

Uživatelský účet: účet pod kterým je uživatel přihlášen.

Pravidla užívání Mijashopu:

Pravidla upravují práva a povinnosti mezi Mijashopem a uživateli.

- Zákazník má právo nahlížet do svých osobních údajů , provádět změny a požádat o odstranění osobních údajů z registru obchodu.

- Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, IČ a popř. DIČ, jméno a příjmení osoby na Serveru za právnickou osobu vystupující, e-mailovou adresu, přezdívku, pod kterou bude právnická osoba na Serveru vystupovat, uživatelské jméno, přihlašovací heslo a adresu sídla.

- Ve zvláštních případech si Mijashop vyhrazuje právo odmítnout vykonat obdržené příkazy , a to zejména v situacích kdy pochybuje o důvěryhodnosti zákazníka.

- Prodávající (fyzická i právnická osoba) je povinen uvést při registraci formu dopravy, její přibližnou cenu pro všechny výrobky a platební podmínky.

- Mijashop nenese odpovědnost za nesprávné nebo neúplné údaje uvedené v registračním formuláři.

- Mijashop je oprávněn poskytnout prodávajícímu údaje o kupujícími pouze za účelem uzavření kupní smlouvy mezi uživateli.

- Je zakázáno uveřejňování přímých osobních a kontaktních údajů v komentářích, diskusích a v dalších komunitních prvcích Serveru.

- Obchod zprostředkovává prodej výrobků na území České republiky.

- Všechny ceny zboží jsou českých korunách.

- Cena pro každou položku je závazná v okamžiku objednávky.

- Ceny zboží nezahrnují náklady na dopravu . Celkové náklady za nákup jsou uvedeny v konečné ceně nákupního košíku a mohou být mírně upraveny v závislosti na výši poštovného.

- Objednávky na zboží v obchodě jsou přijímány prostřednictvím formuláře na stránce s nákupním košíkem.

- Zadávání zakázek probíhá přidáním do košíku , vyplněním formuláře a schválením nákupu prodejcem.

- Objednávky lze zadávat 24 hodin denně po celý rok. O případném výpadku služby internetového obchodu budou registrovaní uživatelé informováni e-mailem na adresu zadanou při registraci.

- Objednávat zboží mohou zákazníci i bez registrace.

- Podmínkou nákupu bez registrace je uvedení pravdivých informací ve formuláři nákupního košíku.

- Okamžikem objednávky v obchodě ze strany kupujícího je uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím .

- Vyplňte formulář objednávky, souhlas s pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů pro zpracování objednávek.

- Nakupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje. Kupní cenu platí přímo prodávajícímu podle požadavků prodávajícího.

Prodej:

- Prodávající j povinen umístit zboží do kategorie, která nejlépe odpovídá jeho zařazení.

- Popis zboží musí pravdivě informovat o produktu aby byla minimalizována možnost záměny a uvedení kupujícího v omyl. Vkládané fotografie nesmí porušovat autorská práva.

- Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím formuláře, ve kterém je povinen uvést pravdivé údaje, vyplnit všechny položky a uvádět ceny včetně DPH.

- Prodávající je o prodaném zboží informován prostřednictvím e-mailu a je povinen objednávku potvrdit nebo odmítnout. V případě odmítnutí je povinen uvést důvod.

- Je zakázáno prodávat služby, zboží, které je v rozporu s dobrými mravy a platnými právními předpisy. Zboží, ke kterému nemá prodávající vltastnická práva, alkohol, pornografii, zbraně a ostatní zboží, které neodpovídá zaměření Mijashopu.

- Prodávající je povinen odeslat zboží bez jakéhokoli odkladu po přijetí objednávky nebo po zaplacení zboží na účet

Provize za prodej zboží:

- Mijashop účtuje prodejci provizi ve výši 10% z kupní. Nakupujícím není účtována žádná provize. Nárok na provizi Mijashopu vznikne po objednání zboží. Pokud zákazník od potvrzení objednávky prodejcem z nějakého důvodu zruší objednávku a prodej nebude uskutečněn, je prodejce povinnen nejpozději do 21 dnů od potvrzení objednávky kontaktova zástupce Mijshopu a po ověření rozhodných skutečností bude provize stornována.
Pokud prodejce v tomto termínu nebude kontaktovat zástupce Mijashopu a nedohdne se na zrušení objednávky,bude provize účtována jako by objednávka byla realizována.

- O výši provize je prodávající informován v sekci „Můj shop“. Server Mijashop vystaví k 30.dni každého měsíce  prodávajícímu fakturu, kterou zašle na e- mail zadaný prodejcem při registraci.Podmínkou pro vystavení faktury je minimální výše provize 100,- Kč.Fakturace provize nemusí probíhat pravidelně každý měsíc,ale dle potřeb a možností Mijashopu.

- Provize je splatná do 7 dnů ode dne vystavení faktury na účet Mijashopu, který bude vyznačen na faktuře a v e-mailu.

- Výše jednotlivých provizí má každý prodejce uveden ve svém profilu na stránce "Moje objednávky".

- V případě nezaplacení provize nebo nedodržení termínu zaplacení je Mijashop oprávněn vyzvat k náhradnímu plnění splatnosti provize a to písemně doporučeným dopisem k rukám prodejce.V tomto případě se k provizi účtuje smluvní pokuta ve výši 150,- kč za každé odeslání upomínky,která je splatná současně s fakturovanou provizí.

- V případě nezaplacení provize nebo nedodržení termínu zaplacení je Mijashop oprávněn zrušit registraci a zabránit opětovnému zaregistrování.

- V případě nezaplacení provize nebo nedodržení termínu zaplacení je Mijashop oprávněn kromě zákoného úroku z prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý nezaplacený den v prodlení.

- V případě sporu prodávajícího s nakupujícím nemá prodávající nárok na vrácení provize a Mijashop spory mezi oběma uživateli není povinen řešit.

- Za každé dodatečné vyhledání jednotlivé položky na přání prodejce je účtovaná cena 100,- Kč za položku.

Ochrana osobních údajů:

- Při vyplňování objednávkového nebo registračního formuláře na stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jsme si vědomi důvěrnosti vašich osobních údajů a působnosti zákona o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Mijashop použil jeho osobní údaje ke kontaktování kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení.